Verslag algemene ledenvergadering op 11 april 2023

Afgelopen 11 april vond in het Energiecentrum aan de Slotlaan de algemene ledenvergadering plaats. Dit keer een hybride bijeenkomst, een 5 tal leden gaven aan wel online te kunnen aansluiten. In het Energiecentrum zaten ruim 30 geïnteresseerden.

Hieronder vind je een verslag van de avond:

Verslag algemene ledenvergadering 11 april 2023

Energiecentrum, Slotlaan 300

Introductie door voorzitter Remco van Ee

  • Allereerst vertelt Remco van Ee, voorzitter van de coöperatie wat er afgelopen jaar allemaal gebeurd is. Het project bij boer Aart werd in april in gebruik genomen. We draaien nu dus bijna een jaar en kunnen de jaaropbrengst zien.
  • Het is heel lastig om nieuwe daken tot een project te maken. Er zijn er verschillende potentiële daken langsgekomen maar er zijn steeds redenen dat het geen postcoderoos wordt. Voorbeeld is Biga dat zijn voor eigen gebruik volgelegd heeft. Zo ook Jordan dat nu alle daken aan het vernieuwen is en alle zonnepanelen erop zelf nodig heeft. Daarnaast zijn er daken die te zwak waren of waren eigenaren toch niet bereid om hun dak voor 15 in gebruik te geven voor een zonneproject. En ook shelterdaken op de vliegbasis zijn een uitdaging. Er moet dan een nieuwe netwerkaansluiting gemaakt worden en daarvoor moet geboord worden. Terwijl er misschien nog mijnen in de grond zitten die eerst geruimd moeten worden. Ook speelt netcongestie een rol, grote daken met een grootverbruikersaansluiting kunnen voorlopig even niet. Op dit moment zijn er ook geen potentiële daken voor max. 3x 80 ampère aansluiting in het vizier.

 

Opbrengst boer Aart

Virgil vertelt over de opbrengst boer Aart. Die is in kWh lager dan geprognotiseerd, maar door de hoge prijs van elektriciteit is de opbrengst in euro’s hoger, waardoor er toch heel goed gedraaid is. We schatten in dat we door congestie ongeveer 20% te zijn kwijtgeraakt. Dat is best fors. Stedin heeft coulance toegezegd voor gederfde inkomsten door de net-congestie, hoewel er geen afspraken bestaan over de invulling hiervan.

Penningmeester Jaap over de jaarresultaten en begroting

  • Jaap licht de resultaten toe. Er is een positief resultaat over 2022. De begroting is opgebouwd uit normale posten en kosten én project boer Aart. Wellicht is het beter om, als er meer projecten zijn, dit te splitsen en elk project apart toe te lichten. En er is de vraag of deelnemers van boer Aart niet alleen over dit voorstel moeten stemmen. We moeten onderscheid maken tussen het lidmaatschap van de coöperatie en het deelnemerschap aan een bepaald project. De coöperatie heeft een uitkeringsovereenkomst met DEELNEMERS waarin een vast bedrag per kWh is opgenomen. Voor deze uitkering is niet opnieuw goedkeuring van de ALV nodig. De ALV besluit wat er met een eventueel overschot gedaan wordt
  • Door de hoge opbrengst is er de mogelijkheid om een extra uitkering aan deelnemers te doen. Die is € 9 op de ruim € 27 die volgens overeenkomst uitgekeerd zou moeten worden. Remco ligt toe dat we overwogen hebben die extra opbrengst in reserve te houden voor een volgend project. Gekozen is dat we dit met een gedeelte van het geld doen, de rest gaat naar de deelnemers. De ledenvergadering stemt in.
  • De begroting en resultaten 2022 zijn gecontroleerd door de kascommissie en goed bevonden. Ledenvergadering verleent bestuur hierop decharge. Voor de nieuwe kascommissie geeft Meneer de Mare zich op.
  • Energiearmoede: In de uitingen van de coöperatie moet een visie naar voren komen m.b.t. het subsidiëren van mensen die lijden onder “energie-armoede”

 

Nieuw bestuurslid Maarten Schaareman

  • Maarten vertelt over de optie van koppeling van een batterij aan project Aart. Dit zorgt voor balancing in het net, Stedin zal er naar verwachting blij mee zijn. Als er veel zonneschijn is kan het surplus opgeslagen worden in de batterij en afgegeven als het nodig is, of verkocht tegen een hoge prijs. Daarvoor is dan wel een flexibel contract nodig. Verwachting is dat zo’n batterij zich in 6 jaar terugverdient. Maarten gaat dat uitrekenen en komt met een voorstel.
  • Na verhaal Maarten wordt hij voorgesteld als nieuw bestuurslid. Voorstel wordt unaniem aangenomen. Maarten stelt zich hierna voor en vertelt dat hij in zijn werkzame leven in de energie gezeten heeft. Bijvoorbeeld collectieve projecten organiseerde. En zich nu dus gaat bezighouden met onze coöperatie.